DOWNLOAD NOW

Z p?vodn? ?eské spole?nosti se postupem ?asu rozrostla v holding, který nyní p?sobí i na slovenském, polském a ma?arském trhu. Skupina trvale investuje do vývoje nových produkt? a rozši?uje stávající sí? pobo?ek a služeb. Díky své dvacetileté historii je Fortuna zavedenou zna?kou na trhu kurzových sázek i mezi zákazníky. B?hem let se skupina vyprofilovala v lídra ur?ování trend? v sázkovém sektoru. D?kazem je rychlý vzestup online sázení, které Fortuna Entertainment Group mezi prvními p?edstavila na Slovensku a následn? i v ?esku. Klí?ovou devizou spole?nosti jsou profesionální a zkušení bookmake?i, kte?í se výborn? orientují na lokálních trzích. Znalost sport? a sázka?ského prost?edí jim umož?uje nastavovat kurzy tak, aby spole?nost byla vysoce konkurenceschopná a zárove? atraktivní pro klienty, protože dobrý bookmaking umož?uje p?ijímat i vysoké sázky. Fortuna rovn?ž dává klient?m jistotu rychlé výplaty výher.